لطفا منتظر بمانيد
 
معرفی موارد جالب

 

ردیف عنوان تاریخ معرفی کننده مشاهده فایل
1

Aspiration of Clot in ACS

24-1-88 آقای دکتر هاشمیان کلیک
2

A Case of RCA dissection

13-4-87 آقای دکتر شاکریان کلیک
3

An extremely rare complication after diagnostic coronary angiography

- آقای دکترفتحی

آقای دکتردهقان نیری

آقای دکتر کسائیان

کلیک
© انجمن اينترونشنال كارديولوژي ايران 1388 - 1387 - RayanPajouhCMS